• :
  • :
Đóng lại
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - HÀ TĨNH
Trang chủ

Trang chủ

Liên kết website
Thông kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 444
Tháng 12 : 1.190
Năm 2022 : 341.713
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ NĂM 2019-2020

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / THPT

Nghi Xuân, ngày 6 tháng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020

 

- Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

- Căn cứ công văn 1423/SGDĐT- GDPT ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THPT;

- Căn cứ các Nghị quyết hội nghị cán bộ CCVC năm học 2019-2020, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019- 2020 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác pháp chế của nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ sách pháp luật.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Phân công cán bộ cốt cán phụ trách công tác pháp chế của nhà trường, tổ chức và hoạt động  theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Về công tác xây dựng VBQPPL

- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
- Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.

- Tổ chức góp ý, lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với Ban Pháp chế có liên quan. Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do ngành giáo dục ban hành

- Chủ trì, phối hợp với Ban, bộ phận pháp chế, tư pháp của các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực liên quan.

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.

- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo,...

- Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; chú trọng tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp đối với giáo viên giảng dạy các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân; Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp quy, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động NGLL. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường, các cơ sở giáo dục; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

- Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.

- Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình môn giáo dục công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Giáo viên dạy môn giáo dục công dân tổ chức mô hình “Ngày pháp luật” và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh.

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

6. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

- Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định

7. Công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

III. Tổ chức thực hiện

- Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường THPT Nguyễn Công Trứ năm học 2019- 2020.

 

Nơi nhận:                                                                

- Sở GDĐT (báo cáo);

- BGH,CTCĐ, BTĐT;TTCM

- Đăng Website trường,

- Lưu: VT

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thế Anh

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết